Przynależność użytkownika do grup

Ekran dostępny po wybraniu przycisku na ekranie Wyszukiwanie użytkowników dla wybranego rekordu.

Służy do przeglądania i zarządzania przynależnością użytkownika do  grup uprawnień.

UWAGA! Zalecane jest nadawanie uprawnień za pomocą przydziału do grup uprawnień.

Pojawia się ekran z wyświetlonym w górnej części imieniem i nazwiskiem oraz nazwą użytkownika.

Poniżej znajdują się dwie kolumny:

Przed każdym rekordem znajduje się pole wyboru. Zaznaczenie tego pola powoduje po zapisie przeniesienie rekordu do drugiej kolumny i tak zaznaczenie grupy przydzielonej powoduje przeniesienie jej do nieprzydzielonych (wyłączenie grupy) i na odwrót zaznaczenie nieprzydzielonej grupy przeniesienie do przydzielonych.

Zatwierdzenie wprowadzonych zmian odbywa się poprzez przyciśnięcie przycisku . System wyświetla komunikat o zapisaniu danych i udostępnia dwa przyciski:

- pozwala powrócić do przypisywania członków do grupy uprawnień, 

- powrót do ekranu Wyszukiwanie użytkowników

Aby wycofać się z tego ekranu i powrócić do Wyszukiwanie użytkowników można przycisnąć przycisk .

W górnej prawej części ekranu znajdują się łącza:

W stopce znajduje się nazwa świadczeniodawcy oraz imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.